วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เทศบาลตำบลนาคำ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนอยู่ดีมีสุข สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ด้วยผู้บริหารจริงใจกับงานบริการประชาชน และบุคลากรมีคุณภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ”

 

พันธกิจ (Mission) 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลตำบลนาคำ  ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนา   ดังนี้

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล

4.  สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

5. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์  (Strategy)

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี รายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่่วมกับประชาชน

3. เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบคุลากรในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสาสรสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน