วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เทศบาลตำบลนาคำ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนอยู่ดีมีสุข สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ด้วยผู้บริหารจริงใจกับงานบริการประชาชน และบุคลากรมีคุณภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ”

 

พันธกิจ (Mission) 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลตำบลนาคำ  ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนา   ดังนี้

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล

4.  สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

5. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์  (Strategy)

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี รายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่่วมกับประชาชน

3. เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบคุลากรในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสาสรสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

072024
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
429
475
1988
47224
9129
14520
72024

Your IP: 162.158.165.131
2021-09-22 20:32