วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 ยุทธศาสตร์  (Strategy)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม

1.2 จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

1.3 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล

1.4 สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2: ยุทธศาสตร์เมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.1 พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

3.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข็งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

   อย่างยั่งยืน

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 5.1 การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

447000
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
318
1094
2216
420571
15386
14496
447000

Your IP: 172.70.189.140
2023-05-30 10:29