นายนรินทร์ บุญที

ปลัดเทศบาล 

 

นางณิศรา ทองโคตร

รองปลัดเทศบาล

 

นายธวัชชัย บึงมุม

รองปลัดเทศบาล 

 

นางสาวกรรณิกา ศิริอุดม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์

นิติกร


จ่าเอกทรงศักดิ์ หลานวงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล


นางปิยพรรณ ชัยนิคม

นักจัดการงานทั่วไป


ชื่อ - สกุล

นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอภิญญา ศรีแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปณุชิต ชัยนิคม

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกัญจน์กมล จั่นเพ็ชร์

เจ้าพนักงานธุรการ


นายอำนาจ สิงห์คำ

พนักงานจ้าง


นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก

พนักงานจ้าง


นางสาววรรณภา จันทร์โสม

พนักงานจ้าง


นางสาวทัศนีย์ ลุนพรหม

พนักงานจ้าง


น.ส.กรรณิการ์ ขามภะรา

พนักงานจ้าง


ชื่อ - สกุล

พนักงานจ้าง


นางสาวนุชจรี เจริญสุข

พนักงานจ้าง


นางพานทอง มะลิซ้อน

พนักงานจ้าง


นายบริวัตร ยงค์เพชร

พนักงานจ้าง


นายธนากร กลางหล้า

พนักงานจ้าง


นายอรรถพล บึงมุม

พนักงานจ้าง


นายสมจิต ถาอ่อนสี

พนักงานจ้าง


นายคำพันธ์ สิงห์น้อย

พนักงานจ้าง


นายสามารถ จิตเอื้อ

พนักงานจ้าง


นายคำอ้วน สิงห์น้อย

พนักงานจ้าง


นายวันชัย มหาหิงส์

พนักงานจ้าง


นายวิรัตน์ ยาตาแสง

พนักงานจ้าง


นายคำปุน โนนทิง

พนักงานจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน