นางณิศรา ทองโคตร

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอริยา มะลัยกอง

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางพิมใจ วัฒโน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้


- ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัตนา แสงกลาง

พนักงานจ้าง


นางสาวจริยา มหาหิงส์

พนักงานจ้าง


นางสาวดวงกมล ภูครองแง่

พนักงานจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน