นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์

 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

      "ตามที่ กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาคำได้เลือกมาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ในคราวเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นั้น ด้วยเทศบาลตำบลนาคำ เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 54,375 ไร่ หรือประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 6,680 คน แยกเป็นชาย 3,321 คน หญิง 3,359 จากจำนวน 1,610 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชุมชนที่สงบสุข มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อประชาชนชาวตำบลนาคำ ตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาดังนี้"

 

นโยบายที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         เพื่อก่อสร้างอุดหนุนซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลนาคำ ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ เช่น

         1. ก่อสร้างอุดหนุนซ่อมแซมและปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยาง และลูกรังบดอัดและถนนสู่แหล่งเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางระบายน้ำ และคลองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้เป็นไปด้วยความสะดวกและทั่วถึง

         2. ก่อสร้างอุดหนุนซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

         3.  ก่อสร้างซ่อมแซมขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง

         4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, การรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

         5.  ก่อสร้างและขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและลดปัญหาภัยแล้ง

 

นโยบายที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

         เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น เช่น

         1.  ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่าง 

         2.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

         3.  ส่งเสริมอุดหนุนพัฒนากองทุนหมุนเวียนให้ประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

         4.  จัดหา ก่อสร้าง สถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนในชุมชน ทั้งทางด้านจิตใจด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) เช่น

         1.  การส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

         2.  การส่งเสริมให้มีพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานให้ทั้งบุคลากรด้านการศึกษา ข้าราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

         3.  การส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ อนามัย จัดหารถกู้ชีพรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

 

นโยบายที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นเช่น

         1.  สร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและยั่งยืน

         2.  ประสานความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         3.  ส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธาร ประกาศเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

         4.  บริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ให้ถูกต้องปลอดภัย

 

นโยบายที่ 5 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

         เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้สำเร็จตามแนวทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น

         1.  ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคคลในองค์กรของรัฐให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

         2.  ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนให้รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึง

         3.  จัดสร้างอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสบายในการบริหารและบริการประชาชน

         4.  จัดตั้งและอุดหนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอกับการใช้งานประเพณีและเทศกาลต่างๆ 

         5.  จัดระเบียบชุมชนและสังคมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาชุมชนร่วมกัน

 

         "ท้ายที่สุดนี้ จากการแถลงนโยบายของกระผมที่จบลงไปนั้น จะสำเร็จลุล่วงตามนโยบายไปไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาคำ รวมถึงผู้นำชุมชน อันมีท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลและอำเภอ ที่สำคัญคือ พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตตำบลนาคำ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่กล่าวมานี้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณครับ" 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน