นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ

 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

     จากโอกาสที่ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลนาคำ ให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ในวาระนี้ ดิฉันถือว่าภารกิจข้างหน้าต่อไปนี้ ดิฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลนาคำ ดิฉันต้องทุ่มเทกำลังอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยที่จะต้องประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลนาคำ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนาคำทุกท่าน

     ในวาระโอกาสที่ดิฉันเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ ดิฉันขอนำเสนอนโยบาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาคำเพื่อเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติงานที่มีทิศทางและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวตำบลนาคำ ได้อย่างเหมาะสมตลอดช่วงระยะเวลาที่ดิฉันดำรงตำแหน่งต่อจากนี้ไป

     ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ในแต่ละเขตของเทศบาลตำบลนาคำ เขตละ 6 คน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา 

     ดิฉัน นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลนาคำ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) มาตรา 15 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564

     นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งดิฉันและสมาชิกทั้งหลาย ต่างได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน ที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจได้รับเลือกตั้งเข้ามา พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้เข้ามาเป็นผู้แทนในการพัฒนาและนำพาความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี อันนำมาซึ่งความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประชาชนตำบลนาคำ

     ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาคำ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ พี่น้องประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้ารับฟังการแถลงนโยบายในครั้งนี้ จะได้รับเอกสารเผยแพร่คำแถลงนโยบายนี้ในโอกาสต่อไป

     ซึ่งบัดนี้ดิฉันในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลนาคำ จะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานในการบริหารเป็นสำคัญ

     ดิฉันได้กำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลนาคำ ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการไว้ 5 ด้าน โดยจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายเพื่อนำมาบริหารเทศบาลตำบลนาคำ ในวาระการดำรงตำแหน่งของดิฉันนี้ ดิฉันได้วางแนวนโยบาย โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีการศึกษาที่ดี มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น เท่าที่กรอบอำนาจและหน้าที่ที่พึงกระทำได้ตามบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอำนวยให้

     ดิฉันในฐานะผู้นำการบริหารเทศบาลตำบลนาคำ ดิฉันมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และมั่นคง มีความตั้งใจจริงที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมทั้งสติปัญญาและศักยภาพที่มีอยู่ มาบริหารจัดการองค์การ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อพี่น้องประชาชนตำบลนาคำ อย่างเต็มความสามารถ

     ณ โอกาสนี้ ดิฉันขอนำเสนอนโยบายในการบริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ ดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

     เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติเช่นภัยจากการแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

1.นโยบายการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา

     1.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน

     1.2 ส่งเสริมจัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย (เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ)

     1.3 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล โดยส่งเสริมการรับรู้และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     1.4 สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

     1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

     1.6  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา นันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง

     1.7 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ เด็กด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง

2. นโยบายการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางการพัฒนา

     2.1 พัฒนาโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาถนนทุกสายให้สะดวกและปลอดภัย

     2.2 พัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ น้ำประปา ระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

     2.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน

     2.4พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

3.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน

แนวทางการพัฒนา

     3.1 พัฒนา และส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด

     3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

     3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งตลาดสาธารณะ

     3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่และชุมชน

4. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

     4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

     4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

     4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ

     4.4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

     4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะ

     4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียโดยใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

5. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

     5.1ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ท้องที่สังคมชุมชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วทั่วถึงโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ หลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา

    นโยบายที่ดิฉันแถลงมาข้างต้นนี้ ดิฉันนางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ จะนำมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความสุขสู่พี่น้องประชาชนตำบลนาคำ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยจะประสานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อพัฒนาตำบลนาคำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

     ดิฉัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ให้สามารถนำนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ทุกประการ

 

ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

949561
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
360
646
6358
915873
12548
28952
949561

Your IP: 108.162.226.12
2024-04-13 13:21