นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ

 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

     จากโอกาสที่ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลนาคำ ให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ในวาระนี้ ดิฉันถือว่าภารกิจข้างหน้าต่อไปนี้ ดิฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลนาคำ ดิฉันต้องทุ่มเทกำลังอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยที่จะต้องประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลนาคำ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนาคำทุกท่าน

     ในวาระโอกาสที่ดิฉันเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ ดิฉันขอนำเสนอนโยบาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาคำเพื่อเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติงานที่มีทิศทางและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวตำบลนาคำ ได้อย่างเหมาะสมตลอดช่วงระยะเวลาที่ดิฉันดำรงตำแหน่งต่อจากนี้ไป

     ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ในแต่ละเขตของเทศบาลตำบลนาคำ เขตละ 6 คน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา 

     ดิฉัน นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลนาคำ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) มาตรา 15 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564

     นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งดิฉันและสมาชิกทั้งหลาย ต่างได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน ที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจได้รับเลือกตั้งเข้ามา พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้เข้ามาเป็นผู้แทนในการพัฒนาและนำพาความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี อันนำมาซึ่งความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประชาชนตำบลนาคำ

     ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาคำ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ พี่น้องประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้ารับฟังการแถลงนโยบายในครั้งนี้ จะได้รับเอกสารเผยแพร่คำแถลงนโยบายนี้ในโอกาสต่อไป

     ซึ่งบัดนี้ดิฉันในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลนาคำ จะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานในการบริหารเป็นสำคัญ

     ดิฉันได้กำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลนาคำ ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการไว้ 5 ด้าน โดยจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายเพื่อนำมาบริหารเทศบาลตำบลนาคำ ในวาระการดำรงตำแหน่งของดิฉันนี้ ดิฉันได้วางแนวนโยบาย โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีการศึกษาที่ดี มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น เท่าที่กรอบอำนาจและหน้าที่ที่พึงกระทำได้ตามบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอำนวยให้

     ดิฉันในฐานะผู้นำการบริหารเทศบาลตำบลนาคำ ดิฉันมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และมั่นคง มีความตั้งใจจริงที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมทั้งสติปัญญาและศักยภาพที่มีอยู่ มาบริหารจัดการองค์การ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อพี่น้องประชาชนตำบลนาคำ อย่างเต็มความสามารถ

     ณ โอกาสนี้ ดิฉันขอนำเสนอนโยบายในการบริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ ดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

     เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติเช่นภัยจากการแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

1.นโยบายการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา

     1.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน

     1.2 ส่งเสริมจัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย (เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ)

     1.3 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล โดยส่งเสริมการรับรู้และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     1.4 สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

     1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

     1.6  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา นันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง

     1.7 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ เด็กด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง

2. นโยบายการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางการพัฒนา

     2.1 พัฒนาโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาถนนทุกสายให้สะดวกและปลอดภัย

     2.2 พัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ น้ำประปา ระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

     2.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน

     2.4พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

3.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน

แนวทางการพัฒนา

     3.1 พัฒนา และส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด

     3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

     3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งตลาดสาธารณะ

     3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่และชุมชน

4. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

     4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

     4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

     4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ

     4.4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

     4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะ

     4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียโดยใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

5. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

     5.1ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ท้องที่สังคมชุมชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วทั่วถึงโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ หลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา

    นโยบายที่ดิฉันแถลงมาข้างต้นนี้ ดิฉันนางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ จะนำมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความสุขสู่พี่น้องประชาชนตำบลนาคำ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยจะประสานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อพัฒนาตำบลนาคำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

     ดิฉัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ให้สามารถนำนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ทุกประการ

 

ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวพรรัชนี ศรีสุดทะ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม เทศบาลตำบลนาคำ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 434-1-09499-8

        

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1119387
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1838
4279
6117
1062738
71551
40611
1119387

Your IP: 108.162.226.106
2024-07-22 14:49